Privacy

1. Gegevensbescherming

Het doet ons veel plezier dat u onze website bezoekt en in ons aanbod geïnteresseerd bent. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslagen dit plaatsvindt, en welke rechten en beroepsmogelijkheden daaraan voor u verbonden zijn.

Onze Privacyverklaring voor het gebruik van onze website geldt niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Informeer u op de websites van deze aanbieders over hun gegevensbeschermingsbeleid.

2. Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

a. Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens op over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.

b. Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op wanneer u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een chat, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract meedeelt. In deze gevallen slaan wij de gegevens ook alleen op voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften mogen doen.

c. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking te stellen. Het is echter wel mogelijk dat bepaalde functies van onze website afhankelijk zijn van de verstrekking van persoonsgegevens. Indien u in deze gevallen besluit uw persoonsgegevens niet aan ons ter beschikking te stellen, kan dit tot gevolg hebben dat functies niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn.

3. Gebruiksdoelen

a. De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij om de website gebruiksvriendelijker te maken en om onze IT-systemen tegen aanvallen en andere onrechtmatige handelingen te beschermen.

b. Indien u ons bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een chat, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract nog meer persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, voor het klantbeheer en, indien vereist, voor de afwikkeling en afrekening van eventuele bedrijfsprocedures, en wel steeds in de daarvoor vereiste omvang.

c. Voor verdere doeleinden (bijv. weergave van gepersonaliseerde inhoud of reclame op basis van uw gebruiksgedrag) gebruiken wij en eventueel geselecteerde derden uw gegevens, mits u daarmee instemt (= akkoord gaat).

d. Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld gegevensopslag om te voldoen aan commerciële of fiscaalrechtelijke bewaarverplichtingen, overdracht in overeenstemming met officiële of gerechtelijke bevelen, bijvoorbeeld aan een strafrechtelijke instantie).

4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins; gebruik van dienstverleners
a. Onze website kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoeveelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bijvoorbeeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangegeven).

b. Om onze websites te beheren, te optimaliseren en te beveiligen, maken wij tevens gebruik van gekwalificeerde dienstverleners (bijvoorbeeld IT-dienstverleners, marketingbureaus, callcenters). Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden, indien dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen en gebruiken van de websites en hun functionaliteiten, voor het nastreven van legitieme belangen, voor het vervullen van wettelijke verplichtingen

5. Cookies

a. Bij uw bezoek aan onze websites kunnen cookies worden gebruikt. Technisch gezien zijn dit zogenaamde HTML-cookies en soortgelijke softwaretools zoals Web/DOM Storage of Local Shared Objects (zogenaamde "flash cookies"), die wij gezamenlijk "cookies" noemen.

b. Cookies zijn kleine bestanden die tijdens het bezoek aan een website op uw desktopcomputer, notebook of mobiele apparaat worden opgeslagen. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen of tussen het apparaat en de websites al eens een verbinding tot stand gebracht is en aan welke taal of andere instellingen u de voorkeur geeft, u bepaalde functies aanbieden of uw interesses herkennen op basis van uw online gebruik. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

c. Of er cookies worden gebruikt en welke dit zijn wanneer u onze websites bezoekt, is afhankelijk van welke domeinen en functies van onze websites u gebruikt en of u akkoord gaat met het gebruik van cookies die technisch gezien niet noodzakelijk zijn in ons Consent Managementsysteem. Meer informatie en beslissingsmogelijkheden ontvangt u hier

d. Het gebruik van cookies is tevens afhankelijk van de instellingen van de webbrowser die u gebruikt (bijvoorbeeld Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De meeste webbrowsers zijn zodanig ingesteld dat ze bepaalde soorten cookies automatisch accepteren, deze instelling kunt u echter meestal wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Web/DOM-Storage en Local Shared Objects kunt u afzonderlijk verwijderen. Hoe dat precies in zijn werk gaat op de door u gebruikte browser of toestel, komt u in de handleiding fabrikant te weten.

e. De toestemming (= goedkeuring) voor en de afwijzing of verwijdering van cookies zijn gebonden aan het gebruikte apparaat en tevens aan de gebruikte webbrowser. Als u gebruikmaakt van meerdere apparaten of webbrowsers, kunt u per geval uw beslissingen en instellingen afzonderlijk aanpassen.

f. Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken of deze verwijdert, kan het zijn dat niet alle functies van onze website of afzonderlijke functies slechts beperkt beschikbaar zijn.

6. Veiligheid

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

7. Rechten van betrokkenen

a. Als persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), vergetelheid (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en dataportabiliteit (art. 20 AVG).

b. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot aan een herroeping blijft door de herroeping onverlet. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere rechtsgrondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (vgl. het gedeelte "Rechtsgrondslagen voor de verwerking"), blijft onverlet.

c. Recht van bezwaar
U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in algemeen belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken indien wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of indien de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken om direct-marketingactiviteiten uit te voeren ter bescherming van legitieme belangen op basis van een belangenafweging, hebt u tevens het recht om hier te allen tijde bezwaar tegen te maken zonder opgaaf van redenen.

d. Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken het contactadres.

e. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

8. Overdracht van gegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

a. Bij het gebruik van dienstverleners (zie lid 4.d.) en het doorgeven van gegevens met uw toestemming (= goedkeuring) aan derden (zie lid 3.c.), kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie ("EU"), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte) en daar worden verwerkt, met name in de VS en India.

b. De volgende landen worden door de EU beschouwd als landen met een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-normen (zogeheten adequaatheidsbesluit): Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), Faeröer-eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay. Wij komen met ontvangers in andere landen overeen om EU-modelcontractbepalingen, bindende bedrijfsvoorschriften of het Swiss-U.S. Privacy Shield toe te passen om een "passend beschermingsniveau" te creëren in overeenstemming met de wettelijke vereisten.